Koolitus

9.detsembril 2015 võttis Riigikogu vastu sotsiaalseadustiku üldosa
seaduse ja sotsiaalhoolekandeseaduse, mis jõustusid 1. jaanuarist 2016.
Uute seadustega korraldatakse ja süstematiseeritakse sotsiaalvaldkonna
õigusaktid ümber ühetaolistele alustele. Uued seadused toovad kaasa 
üsna suuremahulisi muudatusi nii mõtteviisis kui ka praktilises tege-
vuses.

Töötades läbi uusi seadusi ja nende seletuskirju ning võrreldes neid 
teiste seadustega koostoimes, samuti ka riigikohtulahenditega, oleme 
tuvastanud hulgaliselt sõlmkohti,mis vajavad teadlikku lähenemist, et 
probleemide teket vältida. Uued seadused on nö väga juurakesksed ning 
vajavad rakendamiseks omavalitsusteks kindlasti tugevat valla-/linna-
sekretäri või muu õiguspersonali tuge. Sotsiaaltöötajatel tuleb tead-
vustada varasemast olulisemat haldusmenetluse eripära kõigi toimingute 
juures.
Meie peabepäevadel püüame koos saada selgust uute seadustega kaasnevast:
  - nende mõjust omavalitsuste sotsiaaltööle,
  - sotsiaalvaldkonna rahastamisele laiemas tähenduses,
  - tähtaegadest tegevuse ümberkorraldamisele,
  - senise praktika kehtivusest, probleemidest jmt.


Alates juulist 2014 korraldame teabepäevi, mille eesmärgiks on 
tutvustada kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, linna-/valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutuste esindajatele hoolekande teenuste 
rahastamise võimalusi tuginedes perekonnaseaduse regulatsioonile. 
Teabepäevade teemad on analüüsitud ja illustreeritud erinevate astmete 
kohtulahendite ja õiguskantslerite seisukohtadega. Käsitlust leiab ka 
Riigikontrolli aruanne "Eakate hoolekande korraldus omavalitsuste 
hooldekodudes" Teabepäevad on väga praktilised ning on suunatud oma-
valitsuste poolt hoolekandeteenuse rahastamise reguleerimiseks 
vajaliku korra koostamisele. Esimesel teabepäeval tutvustatakse abi-
vajavale isikule vajalike teenuste organiseerimise ja rahastamise 
üldiseid aluseid – teenusele suunajaks ei saa üldjuhul olla oma-
valitsus, samuti saab rahastamine omavalitsuse poolt olla vaid 
osaline. Teenuse eest tuleb tasuda eelkõige isikul endal ja tema 
ülalpidamiskohustusega pereliikmetel. Omavalitsus võib nende kohustusi 
täita vajadusel küll ajutiselt, kuid on õigustatud tehtud kulutused 
tagasi nõudma. Teine teabepäev keskendub omavalitsuste poolt hoole-
kandeteenuste osalise rahastamise aluste koostamisele, arvestades 
esimesel teabepäeval analüüsitud põhimõtetega. Kolmandal teabepäeval 
analüüsime hoolekandeteenuste osutamiseks sõlmitavaid lepinguid 
püüdes arvestada varasematel teabepäevadel omandatud seisu- kohtadega. 
Selliselt peaks kujunema kompleksne lähenemine hoolekandeteenuse 
osutamisele alates isiku suundumisest hoolekandeteenusele, selle 
rahastamiseks erinevate võimaluste loomisest kuni vajalikke kokku-
lepete sõlmimiseni. Koolitusteemade hulgas on ka töösuhetest tulenevad 
probleemid hoolekandeasutustes, eestkoste (sh laste eestkoste) teostamisega seonduvad 
probleemid. Kuivõrd tegemist on paindliku ja vajaduspõhise lähenemisega 
sotsiaalvaldkonna probleemkohtadele, on teabepäevade temaatika 
pidevas arengus ning reageerime sihtgrupi vajadusi arvestades. 
Teabepäevadele on väga oodatud linna-ja vallasekretärid kui 
õigusteadmistega isikud, kes suudavad pakkuda sotsiaaltöötajatele 
juriidilist tuge sotsiaal- valdkonna korra koostamisel. Uue korra 
olemasolu ja juurutamine loob võimalused hoolekanderahade otstarbe-
kamale ja õiguspärasemale kasutamisele ning ka vajaduspõhisele 
mõistlikule ümberjagamisele muudele teenustele. Käsitletavatele 
teemadele on 2014. aastal tähelepanu pööranud ka Riigi- kontroll ning 
ootab, et omavalitsused asuksid hoolekandeteenuste rahas- tamist 
mõistlikumalt ümber korraldama. Teabepäevadele kutsutakse osalejaid 
ka meiliteel tavaliselt maakondade kaupa. 

Toimunud teabepäevad:

2014
Hoolekandeteenuste osutamisega seonduvad probleemid ja nende lahendused:
08.07.2014 Lasval Võru- ja Põlvamaa sotsiaal-
töötajatele ja hoolekande- asutustele 
∗05.09.2014 Vändras Saaremaa, Pärnu- ja Järvamaa sotsiaaltöötajatele 
ja hoolekandeasutustele 
∗10.09.2014 Põltsamaal Viljandi- ja Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele ja 
hoolekandeasutustele 
∗02.10.2014 Aegviidus Harju-, Lääne-Viru- ja Järvamaa sotsiaal-
töötajatele ja hoolekandeasutustele 
Hoolekandeteenuste rahastamine - KOV korra koostamine:09.10.2014 Lasval Võru- ja Põlvamaa sotsiaaltöötajatele ja hoolekande-
asutustele 
∗29.10.2014 Viljandis Viljandimaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäri-
dele ja hoolekandeasutustele  
∗05.11.2014 Tamsalus Harju-, Lääne-Viru- ja Järvamaa sotsiaaltöötaja-
tele, vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele  
Probleemkohad töösuhetes:06.11.2014 Räpinas Põlva-, Võru- ja Tartumaa hoolekande- ja lasteasu-
tustele 
Hoolekandeteenuste lepingute analüüs:18.11.2014 Tartus Viljandimaa hoolekandeasutustele 
Hoolekandeteenuste osutamisega seonduvad probleemid ja nende lahendused:26.11.2014 Valga Maavalitsuses Valgamaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele 
Hoolekandeteenuste rahastamine - KOV korra koostamine:27.11.2014 Pärnu Maavalitsuses Pärnumaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele 
Hoolekandeteenuste lepingute analüüs:10.12.2014 Tamsalu Spordihoones Järva- ja Lääne-Virumaa sotsiaal-
töötajatele ja hoolekandeasutustele 

2015

Hoolekandeteenuste rahastamine - KOV korra koostamine:20.01.2015 Valga Maavalitsuses Valgamaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele 
Probleemkohad töösuhetes:28.01.2015 Tamsalu Spordihoones Järva- ja Lääne-Virumaa sotsiaal-
töötajatele, hoolekande- ja lasteasutustele 
Eestkoste, sh laste eestkoste teostamise probleemid:04.02.2015 Tamsalu Spordihoones Järva- ja Lääne-Virumaa sotsiaal-
töötajatele, hoolekande- ja lasteasutustele 06.02.2015 Valga Maavalitsuses Valgamaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele 
Probleemkohad töösuhetes: 
∗25.02.2015 Valga Maavalitsuses Valgamaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele 
Hoolekandeteenuste osutamisega seonduvad probleemid ja nende lahendused:27.02.2015 Võru Maavalitsuses Võrumaa sotsiaaltöötajatele ja hoole-
kandeasutustele 
Hoolekandeteenuste lepingute analüüs:05.03.2015 Tartus Valgamaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele ja 
hoolekandeasutustele 
Hoolekandeteenuste osutamisega seonduvad probleemid ja nende lahendused:26.03.2015 Jõgeva Maavalitsuses Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele 
∗08.04.2015 Tartus Tartumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele ja 
hoolekandeasutustele 
Võlanõustamise koolitus I moodul:10.04.2015 Tartus 
Võlanõustamise koolitus II moodul:17.04.2015 Tartus 
Hoolekandeteenuste osutamisega seonfuvad probleemid ja nende lahendused:23.04.2015 Narva Linnavalitsuses Ida-Virumaa sotsiaaltöötajatele, 
vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele 
Võlanõustamise koolitus III ja IV moodul:24.04.2015 Tartus 
Hoolekandeteenuste rahastamine - KOV korra koostamine:29.04.2015 Jõgeva Maavalitsuses Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele06.05.2015 Haaslava Vallavalitsuses Tartumaa sotsiaaltöötajatele, 
vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele07.05.2015 Jõhvi Päevakeskuses Ida-Virumaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele 
Hoolekandeteenuste lepingute analüüs:21.05.2015 Jõgeva Maavalitsuses Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele27.05.2015 Iru Hooldekodus Harjumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekre-
täridele ja hoolekandeasutustele 
Probleemid hoolekandeteenuste rahastamisel, hoolekandeteenuste 
lepingute analüüs, KOV korra koostamine:4.6.2015 Jõhvis Ida-Virumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele 
ja hoolekandeasutustele 
Võlanõustamise 1päevane koolitus:8.6.2015 Tallinnas 
Hoolekandeteenuste rahastamine. Uus lastekaitseseadus:21.7.2015 Paluperas Valgamaa ja Tartumaa sotsiaaltöötajatele, valla-
sekretäridele ja hoolekandeasutustele23.7.2015 Lasva Rahvamajas Võrumaa ja Põlvamaa sotsiaaltöötajatele, 
vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele24.8.2015 Tartus Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa sotsiaaltööta-
jatele, vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele27.8.2015 Jõgeval Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele 
ja hoolekandeasutustele4.9.2015 Kadrinal Lääne-Virumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäri-
dele ja hoolekandeasutustele30.9.2016 Jõhvis Ida-Virumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele 
ja hoolekandeasutustele28.10.2015 Paides Järvamaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele ja 
hoolekandeasutustele9.12.2015 Viljandis Viljandimaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäri-
dele ja hoolekandeasutustele 

2016

Uued ja olulised sotsiaalvaldkonna seadused:
12.01.2016 Lasval Võrumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele
ja hoolekandeasutustele
∗15.01.2016 Räpinas Põlvamaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele 
ja hoolekandeasutustele
∗20.01.2016 Tallinnas harjumaa, Läänemaa ja Raplamaa 
sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele
∗26.01.2016 Otepääl Valgamaa sotsiaaltöötajatele, 
vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele
∗29.1.2016  Kadrinas Lääne-Virumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele 
ja hooldekandeasutustele 3.2.2016 Põltsamaal Jõgevamaa ja Viljandimaa sotsiaaltöötajatele, 
vallasekretäridele, hoolekandeasutustele 
Sotsiaalabi korra koostamine ja haldusakti koostamine:4.2.2016 Lasval Võrumaa sotsiaaltöötajatele ja vallasekretäridele 
Uued ja olulised sotsiaalvaldkonna seadused:11.2.2016 Jõhvis Ida-Virumaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele 
ja hooldekandeasutustele 
Võlgnevuste sissenõudmine hoolekandeteenuste osutamisel:
∗04.05.2016 Otepääl Valgamaa sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele
 ja hoolekandeasutustele
∗05.05.2016 Lasva Rahvamajas Võrumaa sotsiaaltöötajatele,
 vallasekretäridele ja
hoolekandeasutustele
∗11.05.2016 Põlvamaal Räpina sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele
 ja hoolekandeasutustele
∗13.05.2016 Viljandi Maavalituses Viljandi sotsiaaltöötajatele,
 vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele
∗20.05.2016 Põltsamaal Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele, 
vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele
∗23.05.2016 Jõhvi kultuuri - ja Huvikeskuses Ida-Virumaa 
sotsiaaltöötajatele, vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele
∗01.06.2016 Järva Maavalitsuses Järvamaa sotisaaltöötajatele,
 vallasekretäridele ja hoolekandeasutustele

Tulevased koolitused:

Comments are closed.