Tegevusnäitajad

MAJANDUSAASTA ARUANNE
aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012
nimi: Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus
registrikood: 80321631
tänava/talu nimi,
maja ja korteri number:
Tuglase 13-4
linn: Tartu linn
maakond: Tartu maakond
postisihtnumber: 51014
telefon: +372 56913405, +372 7402902, +372 5241850
faks: +372 7402902
e-posti aadress: info@eestkostekorraldus.ee
2
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Sisukord
Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Tulemiaruanne 4
Bilanss 5
Rahavoogude aruanne 6
Netovara muutuste aruanne 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad 8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed 10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest 11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud 11
Lisa 9 Tööjõukulud 11
Lisa 10 Seotud osapooled 12
3
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Tegevusaruanne
MTÜ Eesti Eestkostekorraldus tegutseb alates 14.01. 2011.
Tegevuse eesmärk on eestkostealase tegevuse arendamine, korraldamine ja nõustamine, erialaste koolituste korraldamine.
Seisuga 31.12.2012 oli MTÜ-l 2 liiget.
MTÜ tegevust juhib ja korraldab üheliikmeline juhatus. Juhatuse liikme tasu ei makstud.
MTÜ tulud olid 7 303 eurot ja tegevuskulud 4 203 eurot, tööjõukulud olid 2 354 eurot. MTÜ tulemiks kujunes 572 eurot.
2013. aasta eesmärgid on eestkostealase tegevuse järjepidev rakendamine, eestkostja ülesannete täitmine MTÜ poolt, planeeritud on eestkoste
jätkuprojekti rahastuse taotlus ja selle elluviimine, eestkostealase informatsiooni ja koolitusteabe levitamine projekti abil.
4
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Tulemiaruanne
(eurodes)
2012 14.01.2011 –
31.12.2011
Lisa nr
Tulud
Annetused ja toetused 0 2 877
Tulu ettevõtlusest 7 303 933 6
Kokku tulud 7 303 3 810
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -306 0 7
Mitmesugused tegevuskulud -3 922 -993 8
Tööjõukulud -2 354 -1 031 9
Muud kulud -174 -1
Kokku kulud -6 756 -2 025
Põhitegevuse tulem 547 1 785
Finantstulud ja -kulud 0 1
Aruandeaasta tulem 547 1 786
5
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Bilanss
(eurodes)
31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr
Varad
Käibevara
Raha 2 495 4 199
Nõuded ja ettemaksed 1 81 2
Kokku käibevara 2 496 4 280
Kokku varad 2 496 4 280
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed 163 870 4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 1 624 5
Kokku lühiajalised kohustused 163 2 494
Kokku kohustused 163 2 494
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 786 0
Aruandeaasta tulem 547 1 786
Kokku netovara 2 333 1 786
Kokku kohustused ja netovara 2 496 4 280
6
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2012 14.01.2011 –
31.12.2011
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 547 1 785
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 80 -81
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -2 331 2 494
Kokku rahavood põhitegevusest -1 704 4 198
Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud intressid 0 1
Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 1
Kokku rahavood -1 704 4 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 199 0
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 704 4 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 495 4 199
7
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Netovara muutuste aruanne
(eurodes)
Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
14.01.2011 0 0
Aruandeaasta tulem 1 786 1 786
31.12.2011 1 786 1 786
Korrigeeritud saldo 31.12.2011 1 786 1 786
Aruandeaasta tulem 547 547
31.12.2012 2 333 2 333
8
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse
standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse
bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga
konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või
kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab
aset. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest
kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille
järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse
sihtfinantseerimise kajastamisel (kui see on saadud väljastpoolt avalikku sektorit) brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil soetatud
vara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse
bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus
tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Seotud osapooled
MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
– MTÜ liikmed;
– juhatuse liikmed;
– eespool nimetatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.
Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse siis kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu
on usaldusväärselt määratletav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
9
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)
31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr
12 kuu jooksul 1 – 5 aasta jooksul üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
1 1 0 0 3
Muud nõuded 0 0 0 0
Intressinõuded 0 0 0 0
Nõuded töövõtjate vastu 0 0 0 0
Kokku nõuded ja ettemaksed 1 1 0 0
31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr
12 kuu jooksul 1 – 5 aasta jooksul üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
0 0 0 0
Muud nõuded 1 1 0 0
Intressinõuded 1 1 0 0
Nõuded töövõtjate vastu 80 80 0 0
Kokku nõuded ja ettemaksed 81 81 0 0
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)
31.12.2012 31.12.2011
Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks 0 0 0 48
Sotsiaalmaks 0 0 0 127
Töötuskindlustusmaksed 0 0 0 16
Ettemaksukonto jääk 1 0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 0 0 191
10
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)
31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr
12 kuu jooksul 1 – 5 aasta jooksul üle 5 aasta
Võlad tarnijatele 138 138 0 0
Võlad töövõtjatele 0 0 0 0
Maksuvõlad 0 0 0 0 4
Muud võlad 25 25 0 0
Muud viitvõlad 25 25 0 0
Kokku võlad ja
ettemaksed
163 163 0 0
31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr
12 kuu jooksul 1 – 5 aasta jooksul üle 5 aasta
Võlad tarnijatele 100 100 0 0
Võlad töövõtjatele 579 579 0 0
Maksuvõlad 191 191 0 0 4
Kokku võlad ja
ettemaksed
870 870 0 0
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod
14.01.2011 Saadud Tagastatud Tulu/
amortisatsioon
31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Projekt 0 4 501 -2 877 1 624
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 4 501 -2 877 1 624
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused
0 4 501 -2 877 1 624
31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu/
amortisatsioon
31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Projekt 1 624 -1 624 0 0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 1 624 -1 624 0 0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused
1 624 -1 624 0 0
11
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)
2012 14.01.2011 –
31.12.2011
Õigusabi, konsultatsioon 4 177 539
Eestkostetasu 3 126 374
Muud tulud 0 20
Kokku tulu ettevõtlusest 7 303 933
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)
2012 14.01.2011 –
31.12.2011
Transpordikulud 50 0
Koolituskulud 256 0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
306 0
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)
2012 14.01.2011 –
31.12.2011
Mitmesugused bürookulud 991 304
Koolituskulud 0 45
Transpordikulud 2 686 387
Reklaam 0 42
Konsultatsioonid 100 150
Muud 145 65
Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 922 993
Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)
2012 14.01.2011 –
31.12.2011
Palgakulu 1 751 767
Sotsiaalmaksud 603 264
Kokku tööjõukulud 2 354 1 031
12
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus 2012. a. majandusaasta aruanne
Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2012 31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
2012 14.01.2011 –
31.12.2011
isikliku sõiduauto hüvitis 2 687 0
Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013
Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus (registrikood: 80321631) 01.01.2012 – 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg
AGU EICHENBAUM Juhatuse liige 01.07.2013
Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala
Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud
elanikegrupi huvide kaitse
94991 Jah
Sidevahendid
Liik Sisu
Telefon +372 7402902
Faks +372 7402902
Mobiiltelefon +372 56913405
Mobiiltelefon +372 5241850
E-posti aadress info@eestkostekorraldus.ee

Comments are closed.