Teenused

  • EESTKOSTE TEOSTAMINE

Kokkuleppel kohaliku omavalitsuse ja muu huvitatud isikuga võime anda nõusoleku MTÜ määramiseks piiratud teovõimega isiku eestkostjaks.  Kokkulepe sisaldab eestkoste sisu, eestkostja ülesandeid, eestkoste tähtaega, eestkoste teostamise tasu.

Eestkoste sisu lähtub eestkostetava vajadustest. Eestkostja ülesanded peavad kindlasti olema eelkõige eestkostetava vajadusi arvestav, aga ka sisaldama nt nõudeid järelevalveks, füüsilisest isikust eestkostja leidmiseks vmt.

Eestkostet määratakse kuni viieks aastaks. Võib osutuda otstarbekaks lühema eestkoste tähtaja määramine, et selgitada välja, kas selline eestkoste teostamise viis on eestkostetava jaoks parim. Samuti võib olla vajalik muuta eestkostja ülesandeid.

  • EESTKOSTE KORRALDAMINE

Eestkoste korraldamise teenust osutame juba määratud eestkostjatele, kes soovivad abi eestkoste teostamisel. Sagedane on olukord, kus eestkostjad omavad küll soovi eestkoste teostamiseks, kuid neil võib selleks olla ebapiisavalt aega või teadmisi-oskusi.

Perekonnaseadus näeb ette, et eestkostja ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Eestkoste puhul on tegemist käsundilaadse suhtega, mistõttu on eestkostele kohaldatavad ka Võlaõigusseaduse käsunduslepingu regulatsioon. VÕS § 622 kohaselt eeldatakse samuti, et käsundisaaja peab täitma käsundi isiklikult – küll aga võib käsundisaaja käsundi täitmisel kasutada kolmanda isiku abi.

Sõltuvalt eestkostja vajadustest saame kokku leppida ülesanded või valdkonnad, milles ta abi vajab.

  • KOOLITUS

Koostöö kaudu Madal ja Partnerid OÜ-ga on väljakujunenud pikaajaline praktika kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koolitamisel ja nõustamisel sotsiaalvaldkonnas.

Uuenduslikuna on kavas asuda koolitama ja nõustama ka füüsilisest iskust eestkostjaid.

Osaleme ka eestkostealaste õppematerjalide ja käsiraamatute koostamisel.

  • VÕLANÕUSTAMINE

Võlanõustamise eesmärgiks on ülemäärase võlgnevuse muutmine talutavaks või selle likvideerimine, toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine, abistamine tulude ja kulude planeerimisel ning muude võlaprobleemidega seonduvate probleemide lahendamine koostööd teiste organisatsioonidega.

Võlanõustamine on nõustav teenus, mis ei anna materiaalset abi ning on suunatud neile finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikutele või peredele, kes iseseisvalt ei ole suutelised kujunenud olukorda lahendama.

Võlanõustamisel teeme tihedat koostööd omavalitsuste sotsiaaltöötajatega, kes tagavad võlgnikule psühhosotsiaalse, elulis-praktilise ja pedagoogilis-preventatiivse nõustamise. Juristidena tagame võlasituatsiooni põhjaliku finants-juriidilise väljaselgitamise ning asume läbirääkimistele võlausaldajatega. Vajadusel esindame võlgnikku kohtus.

Võlanõustamise teenus ei ole tasuta. Sõlmime koostöölepinguid omavalitsustega nende raskustesse sattunud kodanike abistamiseks. Selleks peab võlgnik esmalt pöörduma omavalitsuse poole ning saavutama kokkuleppe tema abivajaduse rahastamiseks omavalitsuse poolt. Nõusoleku saamisel sõlmime sellekohase lepingu omavalitsusega ning alustame võlgniku olukorra lahkamisega. Tasu suurus võlgniku kohta on sõltuvuses tema probleemi suurusest. Võlanõustamise eest võib loomulikult tasuda ka võlgnik ise või muu isik.

Comments are closed.