MTÜ tegevuskava 2013 – 2015

MTÜ Eesti Eestkostekorraldus tegevuskava 2013-2015

1. Sissejuhatus

MTÜ Eesti Eestkostekorraldus tegevuskava koostati 2013.a. MTÜ Eesti Eestkostekorraldus liikmete poolt. Tegevuskava arutelud toimusid aprillis, mais, augustis koosolekutel. MTÜ Eesti Eestkostekorraldus juhatus esitas tegevuskava kinnitamiseks MTÜ Eesti Eestkostekorraldus üldkoosolekule 24.10.2013. Tegevuskava täitmist jälgib MTÜ Eesti Eestkostekorraldus igal üldkoosolekul.

2. Hetkeolukorra kirjeldus


MTÜ Eesti Eestkostekorraldus on 2011.a. asutatud avalikes huvides tegutsev ühendus.  MTÜ Eesti Eestkostekorraldus põhikirjaliseks eesmärgiks
on eestkostealase tegevuse korraldamine ja muude erinevate sotsiaalset valdkonda puudutavate tegevuste korraldamine ja arendamine.


MTÜ peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks on:

1 eestkoste teostamine ja eestkoste korraldamine piiratud teovõimega isikute üle;

2 eestkostetavatele füüsilisest isikust eestkostjate otsimine;

3 eestkostjate nõustamine ja koolitamine;

4 eesmärkidele vastavate ürituste, koolituste ja seminaride organiseerimine ning läbiviimine.
5 eesmärgile vastavate arengukavade, strateegiate ning projektide koostamine ja juhtimine.


Eestkoste on oma sihtrühma kuuluvate inimeste ning valdkonna huvide ja väärtuste eest seismine suhetes nii avaliku võimu, ärisektori kui ka avaliku arvamusega.

Senise tegevuse käigus on ühing jõudnud arusaamisele, et Eesti eestkostealane tegevus vajab tõhusat arendamist, et eestkostet vajavate inimeste igakülgsed õigused ja vabadused oleksid tagatud ning nende kohustused täidetud. Olulisel määral vajab parandamist nii eestkostetavate kui ka eestkostjate elukvaliteet.

2.1 Teostatud tegevused

1) 2011-2012 uuring eestkostega seonduvate probleemide tuvastamiseks

2) alates 2011 teostatakse faktilist eestkostet ca 10 isiku üle

3) eestkostet vajavate isikute, eestkostjate, KOVde nõustamine, koolitamine, avalikkuse teadlikkuse suurendamine (esinemine telesaates „Puutepunkt“, artiklid ajakirjades „Sotsiaaltöö“ ja „Vaimukad“).

4) „Sotsiaaltööalaste õigusaktide“ kogumiku väljaandmine 2012

5) pidev koostöö erinevate kohtute ja kohtunikega

(1)  Üle-eestilised koolitused ning nõustamine nii eestkostjatele kui sotsiaaltöötajatele.

(2)  Koostöö EV Sotsiaalministeeriumiga eestkostetegevuse arendamisel.

2.2 SWOT

2013.a. läbiviidud SWOT analüüsi põhjal saab väita järgmist.

Seesmised mõjutegurid:

Tugevused:

1)     Hea maine ja traditsioonidega organisatsioon, mis on tegutsenud sihikindlalt mitmes tegevusvaldkonnas tõstes sihtgrupi elukvaliteeti.
2)     Hoolivad ning koostöövalmis liikmed, kes on motiveeritud ja ühtehoidvad.
3)     Uuendusmeelne, julge ja arenev juhatus on põhimõttekindel ning organiseerimisvõimeline.

Nõrkused:

1)     Liikmete liigne ajapuudus, nõrk uute potentsiaalsete liikmete kaasamine.
2)     Juhtkonna vähene motivatsioon, järelkasvu vähesus, väsimus, tegevuste killustatus.
3)     Vähene koostöö sise- ja välispartneritega.

Välised mõjutegurid

Võimalused:

1)     Selgelt eristuvad valdkondlikud prioriteedid.
2)     Uuenev seadusandlus.
3)     Majanduslangusega kaasnevad uued võimalused, sh uued töökohad.

Ohud:

1)     Sotsiaalsüsteemi areng, sh seadusloome mahajäämus
2)     Majanduslangusega kaasnev sissetulekute vähenemine
3)     Sotsiaalpoliitika prioriteetide erinevus eestkoste rahvusvahelistest põhimõtetest
4)     Rahastamissüsteemi puudumine

2.3 Arengusoovitused

Eestis puudub tugev eestkostetavate ja eestkostjate õiguste eest seisev ühendus ja on tekkinud vajadus paremini struktureerida organisatsiooni tegevusi ning tulenevalt eesmärgist muutuda eestkostega tegelevaks katusorganisatsiooniks. MTÜ Eesti Eestkostekorraldus seab eesmärgiks saada aastaks 2015 tugevaks inimõiguste ühenduseks, mis pakub aktiivselt lahendusi ja nõustab nii üksikisikuid kui teisi organisatsioone.

Selleks on vaja:

1)      Suurendada liikmete teadlikkust ja suurendada oskusi eestkostetöö valdkonnas.
(1)   koolitustsükkel eestkostetöö põhimõtetest ja meetoditest,
(2)   eestkostealase käsiraamatu koostamine ja väljaandmine. Ka venekeelsele elanikkonnale.

2)      Tõsta liikmete meeskonnatöö efektiivsust ja parandada infovahetust.
(1)   meeskonnatöö ja suhtlemiskoolitused,
(2)   uute infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine – Skype, MSN, Teamviewer.

3)      Koostada ja ellu viia MTÜ Eesti Eestkostekorraldus eestkostetöö tegevuskava 2013-2015.

(1)   probleemide ja seniste lahenduste kaardistamine,
(2)   eestkostetavate iseseisva elu võimaluste suurendamine,
(3)   õigusaktide rakendamine.

4)      Määratleda järelevalvevaldkonnad ning lahenduste pakkumine.
(1)   ülesannete täitmiseks tegevuskava koostamine aastaiks 2013-2015,
(2)   vastutusala jagamine,
(3)   kasutada uudseid meetodeid eestkostetöös.

5)      Koostada tegevuskava täitmise eelarve.
(1)   rahastamisvõimaluste määratlemine,
(2)   jätkusuutlik rahastamine.

6)      Laiendada koostööd Eesti ja teiste riikide valdkonnaühendustega.
(1)   kaasata neid tegevuskava elluviimisesse.

7)      Luua tegevuskava täitmise järelevalve süsteem.

8)      Suurendada MTÜ Eesti Eestkostekorraldus tegevussuutlikkust,
(1)   järjepideva rahastamise tagamine,
(2)   juhtimis-ja projektikirjutamisoskuse parandamine, koolitustel osalemine,
(3)   palgalise tegevtöötaja ametikoha vajaduse hindamine ning vajadusel selle loomine.

MTÜ Eesti Eestkostekorraldus peab oluliseks sihtgruppide aktiivset osalemist inimõiguste tagamisel, tehakse ettepanekuid eestkostetöö tõhustamiseks. Tegevuskava eesmärgiks on suurendada eestkostetavate osalemist ühistegevuses ja kodanikuaktiivsust luues puudega inimeste eestkostevõrgustik.

Eestkoste kui oma liikmete ja sihtrühma kuuluvate inimeste ning valdkonna huvide ja väärtuste  eest seismine suhetes nii avaliku võimu, ärisektori kui ka avaliku arvamusega on MTÜ Eesti Eestkostekorraldus arenguprioriteet.

3. Missioon ja visioon

MTÜ Eesti Eestkostekorraldus on valdkonna asjatundjate eestkosteühendus, mille missiooniks on toetada iseseisvuse ja koostöö väärtustajaid läbi eneseteostuse

Visioon

MTÜ Eesti Eestkostekorraldus on iseseisvat elu toetav eestkosteühendus ning koolitus- ja nõustamiskeskus, mis tegutseb kõikiarvestavas ühiskonnas


4. Tegevuskava

Tegevuskava on kirjutatud lahti eesmärkide lõikes vastavalt töögruppide otsusele.

4.1 Eesmärgid ja ülesanded 2013-2015

1. Tugev ja toimiv eestkostesüsteem

Aastatel 2013-2015 koolitatakse välja meeskond, kes suudab tõhusalt seista sihtrühma huvide eest. Samuti määratleda töömeetodid ja partnerid. Senisest enam keskendutakse eestkostetavate õiguste piiramise juhtude kaardistamisele. Ettepanekud eestkostetavate huvikaitses esitatakse juhtumipõhiselt. Rohkem kasutatakse aktiivmeetodeid nt aktsioone ja teavituskampaaniaid, vajadusel osaletakse töörühmades, seadusloome kujundamisel. Määravateks mõjuteguriteks saavad seejuures avaliku sektori toimimine, liikmete kaasamine, probleemide kaardistamine, koostöö riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega. Oluline on suurendada sihtrühma osalemist. Parandada  tuleb liikmete ja sihtrühmade koostöövõrgustikku ja senisest enam kaasata liikmeskonda. Selleks mitmekesistatakse liikmete suhtlemisvõimalusi.

2. Mitmekesised suhtlemis- ja loovusvõimalused

Klubiõhtud ja traditsioonilised vaba-aja sündmused suurendavad eestkostetavate ja eestkostjate ühtekuuluvustunnet ja parandavad suhtlemisoskusi. Ühiskülastused muuseumidesse, teatrisse ja kontserditele on paljudele neist mugavamad, kuna ühendus aitab korraldada transpordi. Samuti vähenevad sihtgrupi eelarvamused ning suureneb iseseisvus. Lisaks kaardistatakse kultuuriasutuste ligipääsetavus Eestis.

Loodusmatkade, talve-ja suvepäevade  korraldamisega laiendatakse sihtgrupi erinevaid vaba aja veetmise võimalusi. Avalikud esinemised suurendavad ühiskonna teadlikkust ja sallivust.

Mitmekesisemad suhtlemisvõimalused aitavad suurendada sihtgrupi osalemist ühenduse tegevuses ning ühiskonnas tervikuna

3. Tugev ja tegus Eesti Eestkostekorraldus

Mainekujundusega seoses tehakse koostööd meediaga, et iga MTÜ sündmus kajastuks meediaväljaannetes. Kodulehe arendamise eesmärk on luua interaktiivne suhtluskeskkond liikmeskonnale ja sihtgrupile. Sündmuseid kajastatakse meedias ja organisatsiooni kodulehel www.eestkostekorraldus.ee . Teavitustöö tulemusena suureneb ühiskonna teadlikkus eestkostealastest probleemidest ja võimalikest lahendustest.

MTÜ juhtimisel lähtutakse organisatsiooni põhikirjast ja tegevuskavast. Seoses administratiivse töö mahu kasvuga on ühendus tunnetanud vajadust tegevjuhi ametikoha järele. Aastaks 2015 valmistub MTÜ Eesti Eestkostekorraldus vastava ametikoha loomiseks, analüüsides selle otstarbekust. Kui vajadus saab kinnitust, alustatakse rahaliste vahendite taotlemist ning tegevjuht võetakse tööle.

4.2 Tegevuskava

Eesmärk/ülesanne/tegevus

Aeg

Eelarve

Vastutaja

Eesmärk I – Tugev ja toimiv eestkostesüsteem

Ülesanne 1 – Eestkostetöö tegevuskava rakendamine

Tegevus 1 – Eestkoste toimkonna koosolekud, sh kohtumised partneritega

2 x kv., regulaarselt alates 2013

juhataja

Tegevus 2 – Juhtumipõhiste näidete koostamine/klientide nõustamine/juhtumite lahendamine/ettepanekute esitamine

alates 2011 regulaarselt

juhataja

Ülesanne 2 – Eestkostealase koolitus- ja nõustamissüsteemi arendamine

Tegevus 1 – Eestkostealase koolituskava väljatöötamine

2014 jaan-2014 aprill

Tegevus 2 – Eestkostekoolitused meeskonnale

2013 sügis – 2014 3 koolitust koostöös EL eestkosteühendustega

Rahvusvahelise koolituse hind täpsustamisel

Tegevus 3 – Eestkostekoolitused eestkostjatele

2014-2015 3 koolitus aastas

…..

Tegevus 4 – Eestkoste ja teenuste teemalised koolitused sotsiaaltöötajatele, õpetajatele jt

keskm 2xaastas

Tegevus 4 – Eestkostealase nõustamissüsteemi ettevalmistamine

2013-2015

Tegevus 5 – Eestkostealase nõustamissüsteemi rakendamine ja täiendamine

2013-2015

Ülesanne 3 – Avalikkuse teavitamine ja kaasamine

Tegevus 1 – Eestkostealaste seminaride/konverentside  korraldamine

Iga-aastaselt

juhataja

Tegevus 2 – Aktsioonide korraldamine

vastavalt vajadusele

Eesmärk II – Mitmekesised suhtlemis- ja loovusvõimalused

Ülesanne 1 – Liikmete kaasamine

Tegevus 2 – Klubiõhtute korraldamine

1x poolaastas

Tegevus 3 – Sünnipäevade tähistamine

iga kuu saadetakse sünnipäevakaart

Tegevus 4 – Muuseumide, etenduste ja kontsertide ühiskülastused

2xaastas

Vastavalt pileti hinnale ja asukohale

Tegevus 5 – Loodusmatkad

1xaastas

Tegevus 6 – Talvepäevad

1xaastas

Ülesanne 2 – Sportimisvõimaluste laiendamine

Tegevus 2 – Suvepäevad

1xaastas

Eesmärk III – Tugev ja tegus Eesti Eestkostekorraldus.

Ülesanne 1 – MTÜ Eesti Eestkostekorraldus liikmete koolitamine

Tegevus 2 – Meeskonnatöö koolitus

Jaanuaris ja augustis. 2014

Tegevus 3 –

Projektijuhtimise koolitus

veebruar  2014

Tegevus 4 –

Juhtimiskoolitus

august 2014

Ülesanne 3 – Mainekujundus

Tegevus 1 – Tegevuse kajastamine meedias

Iga sündmuse eel/järel

Sündmuse korraldaja

Tegevus 2 –  MTÜ kodulehe täiustamine

Pidev

Ülesanne 4 – Avatud ja jätkusuutliku juhtimise tagamine

Tegevus 1  – Üldkoosolekud

2013-2015 veebr,mai,okt

Tegevus 2  – Tegevjuhi ametikoha loomine

alates 2014

Juhatuse esimees

Tegevus 4 – Juhatuse koosolekud

2013-2015 3 koosolekut aastas

Juhatuse esimees

Comments are closed.