Meist

MTÜ Eesti Eestkostekorraldus töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

MTÜ Eesti Eestkostekorraldus on registreeritud 14.01.2011.

EESTI EESTKOSTEKORRALDUS põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus

Põhikiri on vastu võetud 12. jaanuaril 2010 Tartus ühingu asutamiskoosolekul.

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing Eesti Eestkostekorraldus (edaspidi ÜHING) on avalikes huvides tegutsev, kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on eestkostealase tegevuse korraldamine ja muude erinevate sotsiaalset valdkonda puudutavate tegevuste korraldamine ja arendamine.

2. ÜHINGu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.

3. ÜHINGu peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks on:

3.1 eestkoste teostamine ja eestkoste korraldamine piiratud teovõimega isikute üle;

3.2 eestkostetavatele füüsilisest isikust eestkostjate otsimine;

3.3 eestkostjate nõustamine ja koolitamine;

3.4 eesmärkidele vastavate ürituste, koolituste ja seminaride organiseerimine ning läbiviimine.
3.5 eesmärgile vastavate arengukavade, strateegiate ning projektide koostamine ja juhtimine.

4. ÜHINGu majandusaasta kestab 1. jaanuarist 31.detsembrini.

5. ÜHING võib seadusega ette nähtud korras maksta stipendiume ja viia läbi koolitusi.

II LIIKMED

6. ÜHINGu liikmeskond koosneb füüsilistest ja juriidilistest isikutest tegevliikmetest. Liikmeks võivad olla kõik juhatuse otsusega vastuvõetud isikud.

7. ÜHINGu liikmeks võetakse vastu ja arvatakse välja isikliku avalduse alusel.

8. Uue liikme sooviavaldusel peab olema kahe tegevliikme soovitus.

9. Juhatusel on õigus määrata uue liikme vastuvõtmisel katseaeg, kestusega 4 kuud.

10. Juhul, kui ÜHINGu liige eksib põhikirja vastu või ei osale pikemat aega ÜHINGu tegevuses, võib juhatus liikme ÜHINGst välja arvata.

11. ÜHING liikmetel on õigus:

11.1 valida ÜHINGu juhatust ja olla sinna valitud;

11.2 saada juhatuselt informatsiooni ühingu tegevuse kohta,

11.3 kontrollida ÜHINGu raha ja vara hoidmist ning kasutamist,

11.4 nõuda enda ÜHINGust väljaarvamise arutamist üldkoosolekul

12. ÜHINGu liikmed on kohustatud:

12.1 täitma käesoleva põhikirja nõudeid,

12.2 aitama kaasa ÜHINGu tegevusele,

12.3 maksma määratud liikmemaksu.

12.4 järgima kodanikuühenduste eetikakoodeksi väärtusi ja põhimõtteid

III ORGANISATSIOON

ÜLDKOOSOLEK

13. ÜHINGu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osaleb üle poole ÜHINGu liikmetest. Üldkoosolek tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku ÜHINGu juhatus seadusega ette nähtud korras.

14. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub:

14.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine;

14.2 põhimõtteliste tegevusplaanide väljatöötamine;

14.3 juhatuse valimine ja tagandamine, juhatuse liikmete arvu määramine;

14.4 revisjonikomisjoni liikmete valimine;

14.5 liikmemaksu suuruse ning maksmise korra määramine;

14.6 ÜHINGu liikmetele kohustuste kehtestamine;

14.7 ÜHINGu tegevuse lõpetamine;

14.8 Muude küsimuste otsustamine, mis pole põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

15. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

16. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nõutav arv ÜHINGu liikmeid, teatab juhatus uue üldkoosoleku toimumise aja seadusega ette nähtud korras. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline osavõtjate arvust sõltumata.

JUHATUS

17. ÜHINGu juhatus koosneb kuni kahest liikmest, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

18. Juhatus on pädev koostama ning ellu viima ÜHINGu tööplaane, käsutama ÜHINGu varasid, planeerima ja korraldama ÜHINGu majandustegevust ning korraldama ÜHINGu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes.

19. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

20. Juhatus on otsusevõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARAD

23. ÜHINGu majandustegevuse eesmärk on tingimuste loomine oma põhikirjaliseks tegevuseks.

24. ÜHINGu varad moodustuvad liikmemaksudest, toetustest ja annetustest, trükiste müügist, lepinguliste tööde tuludest ja teistest seadusega lubatud tuludest; samuti on ÜHINGl õigus omada kinnis- ja vallasvara.

25. ÜHINGu juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

26. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

V TEGEVUSE LÕPETAMINE

27. ÜHINGu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seadusega ette nähtud korras

28. ÜHINGu lõpetamiseks peab selle poolt olema ¾ ühingu liikmetest

29. ÜHINGu vara staatuse ning kõik lepingulised ja muud kohustused korraldab lõpetav üldkoosolek.

30. ÜHINGu likvideerimisel läheb allesjäänud vara sarnase tegevusega mittetulundusühingule, selle puudumisel jagatakse liikmete vahel.

Comments are closed.